Translaki eduskunnan käsittelyyn

Kasvatustieteen emeritusprofessori: Translakiesityksen sukupuolioppi syrjii naisia ja hämmentää lapsia

Kotimaa ti 27.09.2022 18:51

Naisia syrjivä ja lapsia hämmentävä, uuteen sukupuolioppiin perustuva hallituksen esitys uudeksi translaiksi on edennyt vihdoin eduskunnan käsittelyyn. 

Lakiesityksen valmistelu on kestänyt pitkään.

Useasti siirtynyt, "koronan jalkoihin jäänyt", jo vuonna 2019 hallitusohjelmaan kirjattu translain uudistus, "itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta", piti alun perin tulla voimaan jo vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen, Maija Ileksen mukaan lakiesityksen esittäminen eduskunnalle on viivästynyt monesta eri syystä:

"Valmisteluhanke pääsi käynnistymään vasta loppusyksystä 2021, koska lainvalmisteluresurssit olivat pitkälti sidottuna korona-asioihin. Viime keväänä lausuntopalautteen perusteella taas katsottiin, että valmistelua on vielä syytä jatkaa."

Iltalehden mukaan julkisesti hallituksesta on kerrottu, että uudistus on viivästynyt sosiaali- ja terveysministeriön työskentelyä kuormittaneen koronaplandemian vuoksi, mutta hallituksesta on myös kuulunut, että hallituksen sisäiset väännöt olisivat viivyttäneet lakiesityksen antamista.

"Translain muutos vei hallitukselta melkein kolme vuotta, mutta tänään se siirtyy eduskuntaan", Yle hehkutti torstaina 22.9.2022 hallituksen saatua esityksensä valmiiksi ja arvioi, että "lain muuttaminen tullee herättämään eduskunnassa paljon keskustelua ja vastustusta, koska uudistettu laki on paljon sallivampi kuin nykyinen".

Myös sosiaali- ja terveysministeriö antoi 22.9.2022 oman virallisen tiedotteensa, jonka mukaan:

"Uudella lailla vahvistettaisiin itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään. Lääketieteellinen selvitys tai diagnoosi ja lisääntymiskyvyttömyys eivät olisi enää edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle."

Henkilö voitaisiin vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Edellytyksenä olisi lisäksi, että henkilö on täysi-ikäinen ja Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan. Henkilön olisi tehtävä kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastolle, joka informoisi hakijaa hakemuksen käsittelystä ja sukupuolen vahvistamisen oikeusvaikutuksista. Hakijan olisi tiedot saatuaan vahvistettava hakemus, kuitenkin aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun hakemus on tullut vireille. Hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten, tiedotteessa kerrotaan.

"Vahvistettua sukupuolta olisi pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Säännöksen tarkoitus on turvata se, että henkilö tulee kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Esimerkiksi asevelvollisuus määräytyisi vahvistetun sukupuolen mukaan. Laissa olisi erikseen säännökset eräiden sukupuoleen sidottujen säännösten soveltamisesta sukupuolensa vahvistaneeseen henkilöön.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Vanhemmuusnimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin sen edellyttämien täytäntöönpanotoimien vuoksi kuitenkin vasta 1.1.2024", STM:n tiedotteessa todetaan.

Lain uudistaminen on herättänyt hallituksen riveissä kiivaita mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskusta on pitänyt kiinni siitä, että sukupuolen "korjaamisen" ikäraja on 18 vuotta. Vasemmistoliitossa ja vihreissä on ollut vahvaa halua laskea ikäraja 15 vuoteen.

Toisaalta  keskustalähteistä on tihkunut tietoa, ettei keskusta ole hallituspuolueista ainut, jolle kysymys ei ole helppo. Hankaluuksia epäillään olevan myös pääministeripuolue SDP:ssä.

STT:n haastatteleman demarilähteen mukaan puolueen sisällä käydyistä translakiin liittyvistä keskusteluista on jäänyt sellainen olo, että puolue on antanut täysi-ikäisyyden vaatimuksen jäädä lakiin, kunhan lakiuudistus saadaan vaan runnottua kokonaisuutena läpi.

Marinin hallituksen ohjelman mukaan tarkoituksena on siis säätää “itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta".

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että "vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta".

"Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika", hallitusohjelmassa tarkennetaan.

Esitys sai kevään lausuntokierroksella runsaasti kritiikkiä siitä, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen sallitaan myös jatkossa vain 18 vuotta täyttäneille.

Niinpä tuskin on ollenkaan sattumaa, että eduskunnassa on vireillä myös Oikeus olla -niminen kansalaisaloite translain uudistamiseksi, jonka yksi merkittävimmistä eroista hallituksen esitykseen on se, että sukupuolen oikeudellista vahvistamista esitetään ilmoitusasiaksi kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien kohdalla vahvistamiseen vaadittaisiin aloitteen mukaan huoltajan suostumus.

Vielä on epäselvää se, käsitelläänkö eduskunnassa hallituksen esitystä ja kansalaisaloitetta toisistaan erillään vai yhdessä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta poiketen Oikeus olla -kansalaisaloite vaatii täyttä itsemääräämisoikeutta sekä lasten perus- ja ihmisoikeuksien noudattamista perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Koska hallitusohjelmaan kirjattu esitys translain uudistamiseksi alkoi viivästyä ja hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita ei koettu riittäviksi, itsemääräämisoikeutta ihmisoikeutena rummuttavat aktivistit käynnistivät huhtikuussa 2021 Oikeus olla -kansalaisaloitteen, josta Oikea Media kertoi  15.4.2021 artikkelissaan "Professori Puolimatka: Translaki-kansalaisaloitteen hämäävä ihmisoikeusretoriikka".

Aloite saavutti tarvittavat 50 000 kannatusta vajaassa kahdessa päivässä ja siirtyi odottamaan eduskunnan käsittelyä, keräten lopulta yhteensä 68 374 allekirjoitusta

Marinin hallituksella on jäljellä korkeintaan puolisen vuotta aikaa viedä läpi tämä uusi lakihanke. 

Kesällä 2022 pääministeri Sanna Marin poseerasi ylevästi Helsinki Pridellä ja antoi Pride-juhlinnan humussa lupauksensa uudesta translaista.

"Pääsemme antamaan hallituksen esityksen aiheesta syksyllä”, Marin hekumoi Instagramissa.

"Marinin hallituksen translain uudistus tulee, mutta myöhässä ja transaktiivien mielestä vajavaisena", itkivät iltapäivälehtien aktivistitoimittajat pettyneenä siihen, että uudistus "piti olla tehtynä jo aikaa sitten".

Myös hallituspuolue vihreät on valittanut, että translain uudistusta "on odotettu jo liian pitkään" ja peräänkuuluttanut translain tuomista eduskuntaan sellaisella aikataululla, "riittävän ajoissa", jotta se ehditään myös hyväksyä.

"On yksiselitteisen selvää, että uusi translaki tarvitaan ja se tarvitaan pian. Translain uudistus onkin yksi tämän hallituksen tärkeimmistä toimista ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa", vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela kiukutteli ja hoputti ministeri Krista Kiurua kärsimättömänä blogissaan 27.10.2021.

Pelkona on alkanut olla arvatenkin se, ettei uutta hanketta ehdittäisi viedä läpi tämän vaalikauden aikana.

Myös eduskuntaan vireille saadun Oikeus olla -nimisen kansalaisaloitteen translain uudistamiseksi  on pelätty raukeavan, mikäli sitä ei ehditä käsitellä ennen vaalikauden loppua.

Joka tapauksessa translaki-hanke on ollut uudistuksen alla eduskunnan työryhmissä jo hyvän aikaa, vaikkakin medioissa on sen suhteen ollut hyvinkin hiljaista viime aikoina - lukuun ottamatta lukemattomia tunteisiin vetoavia trans-tarinoita ja kolumneja, jotka on kuorrutettu iskulauseilla tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta.

Suurin osa ihmisistä ei edelleenkään silti valitettavasti tiedä, mistä tässä kaavaillussa translakiuudistuksessa ja siihen liittyvässä keskustelussa perimmiltään on edes kysymys.

Transaktivistit ovat jopa myöntäneet sen, että lakiuudistusta on työstetty piilossa julkisuudelta, koska jos ihmiset ymmärtäisivät, mistä tässä lakiuudistuksessa on todellisuudessa kysymys ja mitä siitä seuraa, niin useimmat eivät sitä hyväksyisi. 

Aito avioliitto -yhdistys on toiminut aktiivisesti tuodakseen esiin kansanedustajille ja yleisölle eduskuntaan tulevan hallituksen translakialoitteen kaikki puolet ja ongelmat.

Aito avioliitto -yhdistys katsoo, että julkisuudessa on vaiettu täysin hallituksen lakialoitteen virheellisestä peruslähtökohdasta ja sen muista ongelmista tuoden esiin vain translakialoitetta suosivia kannanottoja.

"Lakialoitteessa on useita vääriä olettamia samoin kuin huomiotta jääneitä seikkoja", Aito avioliitto -yhdistys kertoo.

Aito avioliitto -yhdistys otti selvää, kannatetaanko äänestäjien keskuudessa tällaista radikaalia, pelkkään hakijan omaan tuntemukseen perustuvaa, translakia, jota hallitus suunnitteli ja Oikeus olla -kansalaisaloitteen taustalla olevan sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trans ry:n vaatimaa alaikäisten mukaanottamista translakiin.

"Radikaalin translain tuki äänestäjien keskuudessa on heikko", todetaan   Aito avioliitto -yhdistyksestä yks'kantaan. 

"Minkään puolueen kannattajissa ei Aito avioliiton Taloustutkimuksella teetättämän mielipidemittauksen mukaan ole enemmistöä sen takana. Mielipidemittauksen tulokset on jaettu 24.9.2020    kaikkien tiedostusvälineiden käyttöön lehdistötiedotteella, mutta näistä tuloksista on pääosin vaiettu julkisuudessa", Aito avioliitto -yhdistyksestä huomautetaan.

Oikea Media ei vaiennut, vaan uutisoi siitä 27.9.2020 otsikolla: "Selkeä enemmistö suomalaisista torjuu translain radikaalin uudistuksen".

Aito avioliitto -yhdistyksen oma transtyöryhmä syventyi hallituksen uuteen translakiluonnokseen ja antoi siitä lausuntomenettelyssä 18.2.- 3.4.2022 välisenä aikana lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Vihervasemmistohenkiset valtamediat ovat kaappaamaansa ilmaherruutta hyväksi käyttäen tykittäneet toistuvasti yksipuolista ja kritiikitöntä näkemystä translain uudistuksesta, markkinoineet aggressiivisesti sukupuolen vaihtamista ja välittäneet valheellista väitettä, jonka mukaan translain uudistamisesta huolissaan olevat vastustaisivat "sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien lisääntymistä".

Valtamedioilla on ollut tarkoitushakuinen rooli luonnottomuuden ja erilaisten perversioiden äänitorvena alusta alkaen. Se on taipunut seksuaalisten vääristymien normalisointia ajavan, seksuaalivähemmistöjen lobbausjärjestön, Setan ideologis-poliittisten tavoitteiden painostamaksi.

Ei pidä unohtaa, että ihmisoikeus- ja asiantuntijajärjestöksi naamioitunut Seta kuuluu translain valmistelu- ja arviointityöryhmään.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etuoikeutettua asemaa lainsäädännössä painostamalla lobbaava kansalaisjärjestö Seta on jo vuosikymmeniä ujuttanut lonkeroitaan kaikkialle yhteiskunnan tasoille ja luotsannut ohjelmallista gender-ääri-ideologiaa päättäjien kärkitavoitteiksi.

Päämäärätietoisesti ja harkitusti poliittis-ideologisen gender-propagandan avulla se on ajanut maassamme raivoisasti translain uudistamista jo ainakin kymmenkunta vuotta, joka toteutuessaan pahimmassa tapauksessa antaa myös alaikäisille oikeuden ”hakea itsenäisesti juridista sukupuolen vahvistamista”.

On ehdotettu jopa lasten huostaanottoa, mikäli vanhemmat eivät takaa ”turvallista kasvuympäristöä”.

Pelko lasten huostaanottamisesta ei suinkaan ole tuulesta temmattu, sillä esimerkiksi muissa maissa, joissa jo on voimassa vastaavan kaltaisia "translakeja", on lapsia jo otettu pois vanhemmilta, jotka eivät hyväksy heidän lapsiensa päätöstä vaihtaa sukupuoltaan.

Surullinen tosiasia on, että Seta ei hyväksy lapsen sukupuoli-identiteetin kehittymistä normaalisti niin, että pojat kasvavat miehiksi ja tytöt naisiksi, joten Suomessakin tämä muualla maailmalla nähty transhypetys johtanee siihen, että Seta tullee painostamaan hallitusta ryhtymään toimiin varmistaakseen sen, että lapset voivat yrittää sukupuolen vaihdosta heidän vanhempiensa toiveiden vastaisesti.

Alaikäisen lapsen "ihmisoikeuksiin" ei voi kuulua se, että hänelle annetaan mahdollisuus tehdä loppuelämään vaikuttavia, peruuttamattomia päätöksiä vakavassa asiassa.

Trans-klinikoille hakeutuvien nuorten määrä kasvaa rajusti, mutta nuorten transhoitojen pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tutkimustietoa.

Miten transhoitoihin hakeutuvia alaikäisiä tarkastelee erikoislääkäri, jonka työnkuvaan hoidon arviointi kuuluu?

Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heinon mukaan suurella osalla transhoitoihin hakeutuvista nuorista on psykiatrisia häiriöitä, vakavaa masennusta ja persoonallisuuden häiriöitä. Osalla tutkimuksiin hakeutuvista nuorista sukupuoli-identiteetti on vielä keskeneräinen ja kypsymätön.

"Yleisesti ottaen identiteetti on nuoruusiän kehityksen tulos. Sukupuoliahdistusta kokeneista lapsista 80 prosentilla ahdistus helpottaa puberteetin aikana", Kaltiala-Heino painottaa ja muistuttaa, että puberteetin aikana päätöksentekokyky, abstrakti ajattelu ja tunne-elämä vielä kehittyvät.

Kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka on pannut merkille, että nuorten äkillinen sukupuolihämmennys liittyy yleensä lisääntyneeseen internetin ja sosiaalisen median käyttöön:

 "Usein sukupuolihämmentyneen nuoren ystäväpiirissä tai someverkostoissa on joku, joka käy läpi sukupuolenvaihdosprosessia.

Tutkimus osoittaa, että kun sukupuolenvaihdos-ilmiöstä uutisoidaan, lähetteiden määrä sukupuoliklinikoille lisääntyy seuraavina viikkoina. Jos virallinen tiedotus julistaa uutta sukupuolioppia, voidaan tutkimuksen valossa odottaa, että sen seurauksena lisääntyy sukupuolihämmennykseen joutuvien nuorten määrä. Osa näistä nuorista päätyy terveyttään vaarantaviin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, joita osa heistä katuu katkerasti", Puolimatka tietää.

Suomen nykyinen translaki on vuodelta 2003 ja sukupuolen vahvistamisen edellytykseksi on asetettu lääketieteellinen selvitys, lisääntymiskyvyttömyys sekä 18 vuoden ikä.

Hallituksen esityksessä yksi merkittävistä eroista verrattuna nykylakiin on se, että sukupuolen oikeudellinen ja lääketieteellinen korjaaminen erotetaan toisistaan.

Oikeudellisella tai juridisella sukupuolella tarkoitetaan väestörekisterin merkintää sukupuolesta, lääketieteellisellä fyysisiä muutoksia. Sukupuoli olisi jatkossa mahdollista vahvistaa väestötietojärjestelmään hakemuksella ilman lääketieteellisiä perusteluja.

Samalla poistuu laajasti kritisoitu vaatimus siitä, että sukupuolensa korjanneet sterilisoidaan. Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa on vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Jotta transihminen saa henkilöllisyystodistuksen, joka vahvistaa ihmisen juridisen sukupuolen, hänen on oltava lisääntymiskyvytön.

Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi.

Nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino pitää nykyisessä translaissa olevaa vaatimusta sterilisaatiosta sinänsä turhana, sillä vastakkaisen sukupuolen hormonien antaminen ja hoidot itsessään tekevät hedelmättömäksi, eikä trans hoitoihin Suomessa kuulu sterilisointia.

Kaltiala-Heino korostaa, että lääketieteellinen hoito perustuu aina lääketieteelliseen arvioon ja hän suhtautuu hyvin kriittisesti SETA:n ja Trasekin esittämiin vaatimuksiin, että transhoitoihin pitäisi päästä ilman lääketieteellistä arviointia ja nykyistä aikaisemmin:

"Julkisin varoin kustannettujen hoitojen tulee olla lääketieteellisen harkinnan mukaisia.

Täysi-ikäisyyttä joutuu odottamaan monessa muussakin asiassa. Nuoret ovat vielä epäkypsiä. Silloinkin kun sukupuolikokemus on ydinongelma, on hyvä muistaa, että hoidot ovat rankkoja."

Ideologisten aktivistien ajama translain uudistus merkitsee käytännössä sitä, että koko sukupuolikäsitys romutetaan.

Pelkkä vilkaisu hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien monituisten lakien muuttamisesta, riittää paljastamaan, mitä tuhoa vielä vallassa hetken aikaa oleva punaviherhallitus on valmiita tekemään.

Translakiuudistus tuo mukanaan muutoksia kaikkiaan kahteentoista muuhunkin lakiin!

Kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka nostaakin esille sen, että "julkisessa keskustelussa on vain vähän kiinnitetty huomiota siihen, että uusi translakiesitys muuttaisi radikaalisti koko lainsäädännön ja yhteiskuntajärjestyksen perustana olevan sukupuolikäsityksen" . 

"Tarkoituksena on korvata biologisiin tosiasioihin perustuva sukupuolikäsitys subjektiiviseen kokemukseen ja tunteeseen perustuvalla sukupuolikäsityksellä", Puolimatka alleviivaa.

Sukupuoli on tähän asti lainsäädännössä perustunut objektiivisesti ja julkisesti havaittaviin sukupuoliominaisuuksiin ja tilalle tulee nyt sukupuolen kriteeriksi ihmisen subjektiivinen tunne ja vielä sellainen tunne, jota kukaan ei pysty määrittelemään ja täsmentämään. 

Puolimatka lisää:

"Se, että henkilö voi uuden translain myötä saada virallisen sukupuolensa muutetuksi pelkästään omaan subjektiiviseen kokemukseensa perustuvan kirjallisen selvityksen pohjalta, ei muuta hänen biologista sukupuoltaan. 

Kuitenkin yhteiskunta pakottaa kaikki kohtelemaan häntä tämän subjektiiviseen itsemääritelmään perustuvan sukupuolen perusteella. Näin yhteiskunta pakottaa kaikki jättämään huomiotta sen, mitä heidän aistihavaintonsa kertovat, ja eläytymään ja uppoutumaan kuvitelmaan tai kertomukseen, että sukupuolta voi todella muuttaa."

Puolimatka huomauttaa, että Marinin hallituksen translakiesityksen sisältämän sukupuolikäsityksen mukaan ihmisen sukupuoli ei määräydy biologisten tosiasioiden perusteella vaan sen mukaan, mitä ihminen kokee ja tuntee, tai minkälaisen kertomuksen hän kertoo sukupuoli-identiteetistään.

"Vaikka tätä näkemystä puolustetaan itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden nimissä, se itse asiassa loukkaa sekä yhdenvertaisuutta että itsemääräämisoikeutta. Periaate, jonka mukaan ihmisiä on kohdeltava kaikissa tilanteissa sen sukupuolen edustajina, johon he kertovat kuuluvansa, ei ole ihmisoikeus vaan syrjivä periaate", Puolimatka summaa. 

Sukupuoli on ja pysyy biologisena tosiasiana. On biologinen ja lääketieteellinen totuus, että mikään laki ei voi tehdä miehestä naista eikä naisesta miestä. 

Väitteille ”muista sukupuolista” ei löydy reaalimaailmasta vastinetta, sellaiset väitteet ovat täysin ideologinen asia.

Translain uudistuksessa keskiössä onkin oikeus määritellä oma sukupuolensa riippumatta tuosta biologisesta tosiasiasta -  ytimessä on "itsemääräämisoikeus", joka käsitetään ihmisoikeudeksi.

Tässä tapauksessa siitä tulisi virallinen sukupuoli, joka tarkoittaisi edelleen oikeutta myös vaatia, että muut kohtelevat häntä sen hänen määrittelemänsä sukupuolensa mukaan, mitä hän sanoo edustavansa, riippumatta siitä, mitä sukupuolta hän biologisesti oikeasti edustaa.

Uudistus tarkoittaisi myös sitä, että yht'äkkiä sukupuoli perinteisessä mielessä syrjäytettäisiin yhteiskuntaa organisoivana tekijänä.

Edelleen jos ja kun tämä laki menee läpi, tässä muodossa kun se tällä hetkellä on ministeriön sivuilla,  niin silloin kuka tahansa voi kirjoittaa hakemuksen, jossa hän esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa "korjattavaan sukupuoleen".

Se, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen, ratkaisee hänen juridisen sukupuolensa.

Mitä siitä sitten voi seurata?

Ennen kaikkea sellainen ilmiö, että osa ihmisistä voi intoutua tekemään tällaisen hakemuksen, hallitusohjelmassa mainitun "perustellun selvityksen", mielikuvituskertomuksen, jostakin muusta syystä kuin siksi, että hän "pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen". Jos hän esimerkiksi kokee paremmaksi tai hänelle on edullista jossakin elämäntilanteessa esiintyä toisen sukupuolen edustajana. Kysymyksessä olisi hyötymistarkoituksessa tehty "sukupuolenvaihdos".

Samalla se antaisi yksilölle mahdollisuuden toisten henkilöiden perustuslaillisten oikeuksien loukkaamiseen, esimerkkinä biologisten miesten pääsy naisten tiloihin.  Tämä olisi edistämässä monilla tavoin naisia syrjivää yhteiskuntaa.

Se johtaisi myös epäreiluna pidettäviin tilanteisiin, vaikkapa urheilussa, biologisten miesten voittaessa naisten lajeissa osallistuessaan niihin naisena.

Uudella translailla mahdollistettaisiin niin ikään naisten turvattomuuden lisääntyminen, väärinkäytökset ja riski rikoksiin, esimerkiksi tilanteissa, joissa vankiloissa olevat seksuaalirikolliset syyllistyisivät raiskausrikokseen, kun biologinen mies sijoitettaisiin naisvankien joukkoon sillä perusteella, että hän "kokee" sukupuolensa naiseksi.

Tällaisia tapauksia on uutisoitu jo useita ulkomailta.

Kyse on uudesta sukupuoliopista, gender-ideologiasta, joka on saanut lähes uskonnon aseman ja kultin omaisia piirteitä, jonka järjettömyyttä kukaan ei saa kyseenalaistaa - transfobia-syytösten uhalla, joita nämä ideologiset aktivistit käyttävät sosiaalisena painostuskeinona. 

Kasvatustieteen emeritusprofessorin mukaan sukupuolen moninaisuuden pohjalta organisoitu yhteiskunta syrjii biologisia naisia ja riistää heiltä oikeuden keholliseen yksityisyyteen. 

6.9.2022 julkaistussa Oikean Median blogissaan "Translakiesityksen sukupuolioppi syrjii naisia ja hämmentää lapsia"  Tapio Puolimatka kiteyttää:

"Biologisen sukupuolen korvaaminen subjektiivisiin tunteisiin perustuvalla sukupuoli-identiteetillä poistaa biologisen sukupuolen kategorian ja poistaa tytöt ja naiset pojista ja miehistä erillisenä kategoriana. Näin ohitetaan tyttöjen ja naisten oikeudet tiloihin ja erityisjärjestelyihin heidän yksityisyytensä suojelemiseksi. Nämä toimenpiteet vahingoittavat suhteettomasti naisia, ja ovat siksi lainvastaista syrjintää.

Kun juridinen sukupuoli määräytyy henkilön oman kertomuksen pohjalta, naisille tulee vaikeaksi tai mahdottomaksi puolustautua sellaisia järjestelyjä vastaan, joissa biologiset miehet saavat pääsyn naisille tarkoitettuihin tiloihin pelkästään kertomalla todentamattoman kertomuksen omasta sukupuoli-identiteetistään. Ongelma on erityisen akuutti lasten ja nuorten kannalta."

Puolimatka peräänkuuluttaa vaarasta, mikä piilee siinä, jos sukupuolta ei enää määritellä luonnollisen, biologisen sukupuolen perusteella:

"Myöskään vanhemmuutta ei enää määritellä luonnollisella, biologisella tavalla. Kun tämä periaate viedään loogiseen loppupäätelmäänsä, viranomaiset päättävät, ketä pidetään lapsen vanhempina."

"Koko tätä mielivaltaista järjestelmää pönkitetään vihapuhelaeilla, jotka estävät avoimen kritiikin ja keskustelun aiheesta", Tapio Puolimatka varoittaa.

 

Kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka kritisoi You Tubessa translakia:

TAPIO PUOLIMATKA kommentoi TRANSLAIN uudistusta 12.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=tD7v82-SG6I

Mikko Kemppen haastateltavana 27.4.2022 "Oletko mies vai nainen? Uusi translaki, mistä on kysymys?"

https://www.youtube.com/watch?v=vm7w-XpR_Ls

1.9.2022 Kujalla Episode 57 // Translain vaikutukset yhteiskuntaan?

https://www.youtube.com/watch?v=5SkYSGCIlc0

Toni Torpan haastateltavana 27.9.2020 "Uusi translaki johtaa mielivaltaan"

https://www.youtube.com/watch?v=5S8VvvdcZrg

ja 

17.8.2022 "Miten uusi translaki toteuttaa transhumanistista ohjelmaa?" 

https://www.youtube.com/watch?v=DzxnJ_nEOZU

 

 

Tytti Salenius ti 27.09. 18:51

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Väkivallasta uskalletaan vihdoinkin keskustella?

ke 19.06. 21:28

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot