Blogi: Tapio Puolimatka, pe 04.03.2022 16:17

Maailman talousfoorumin agenda etenee: rokotepakot terveystyrannian välineenä

Korona-ajan politiikka sisältää monia ristiriitaisuuksia, käsittämättömiltä tuntuvia toimenpiteitä ja ihmisoikeusrikkomuksia. Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan joko tiedosta näitä epäjohdonmukaisuuksia ja rikkomuksia tai ei välitä niistä. Yhtenä syynä voi olla se, että koronapandemian aikana harjoitettu yksipuolinen tiedotus on saanut monet ihmiset niin voimakkaan pelon valtaan, ettei heillä riitä henkisiä voimavaroja arvioida kriittisesti hallituksen toimintaohjelmia. Toinen syy voi olla se, että koronapassijärjestelmä antaa etuoikeutetun aseman rokotetulle enemmistölle, joka suhtautuu välinpitämättömästi tai jopa hyväksyvästi rokottamattoman vähemmistön syrjintään.

Hajota ja hallitse

Vaikka länsimaissa harjoitettu koronapolitiikka sisältää vakavia perusoikeuksien loukkauksia, kaikkien oikeuksia ei loukata yhtäläisesti. Koronapassin avulla rokottamattomiin kohdistettava syrjintä tekee rokotetuista etuoikeutettuja, jotka saavat käyttää rokotetuilta suljettuja palveluja. Uimahallissa, kirjastossa tai ravintoloissa on enemmän tilaa etuoikeutetuksi luokaksi nousseille rokotetuille, kun rokottamattomat on suljettu ulos. Rokottamattomien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden edellytetään tekevän satunnaisia pätkätöitä aina työvoimapulan uhatessa, mutta lähtökohtaisesti he eivät kilpaile yhdenvertaisesti työpaikoista rokotettujen kanssa.

Vallan keskittämistä tavoitteleva eliitti pyrkii tunnistamaan kriittisen ja valveutuneen väestönosan ja siirtämään heidät yhteiskunnassa sivuosaan. Vaikka suuri enemmistö ei näe ongelmaa koronapandemian varjolla toteutetuissa syrjivissä toimenpiteissä, pieni vähemmistö tulee yhä kriittisemmäksi niitä kohtaan. Niinpä näihin toimenpiteisiin suhtautumisen pohjalta hallitukset voivat tunnistaa ne ihmiset, jotka ajattelevat itsenäisesti, ovat eettisesti tietoisia ja jotka siten muodostavat esteen eliitin valtapyrkimyksille. Rokotepassijärjestelmän avulla tämän ihmisryhmän yhteiskunnallista osallistumista ja työntekomahdollisuuksia voidaan vaikeuttaa ja heidät voidaan vähitellen siirtää pois vaikutusvaltaisista asemista ja työntää yhteiskunnassa sivuosaan.

Koronapandemian varjolla on keskitetty valtaa hallita rahaa, elintarvikkeiden ja energian tuotanto- ja jakelukanavia sekä tietoa ja informaation jakelua. Koronaviruksen tarjoamaa uhkaa painotetaan viestinnässä, jotta ihmiset saataisiin ottamaan rokotteita. Rokotteiden ottamista käytetään perusteena rokotepassijärjestelmälle, jonka avulla lisätään ihmisten valvontaa. Rokotepassien avulla ei niinkään valvota tautia kuin toisinajattelijoita, ihmisiä ja ostoksia kaikkialla. Kaikkialla maailmassa samoja teemoja toistavan koronatiedotuksen tarkoituksena ei ole ollut kukistaa virusta vaan kansalaisten itsemääräämisoikeuteen perustuvaa demokraattista järjestelmää.

Syyllistämistä ja panettelua kohdistetaan kaikkiin niihin, jotka vastustavat harjoitettua koronapolitiikkaa, mukaan luettuna yhteiskuntasulut, joiden avulla pieniä ja keskisuuria yrityksiä ajetaan konkurssiin ja vauraus keskittyy suuryrityksille. Rokottamattomiin kohdistettavaa arvostelua, paheksuntaa ja solvaamista käytetään perusteluna sille, että moraalisesti “hyvät rokotetut, maskien käyttäjät yms.” saavat nauttia oikeuksista, jotka on riistetty “julkisen terveyden vaarantajilta”. Rokotepakkojen vastustajia solvataan käyttäen yksinkertaista taktiikkaa: poliittinen- ja rahaeliitti syyttää heitä kaikesta siitä, mihin se itse syyllistyy: itsekeskeisyydestä, moraalisesta välinpitämättömyydestä, terveyden vaarantamisesta, pelon kulttuurin lietsomisesta ja väkivaltaisuudesta.

Koronapandemian alusta asti on käytetty menestyksekkäästi yhtä ja samaa taktiikkaa. Projisoi vastustajaan se, mikä on totta itsestäsi. Kerro maailmalle, että vastustaja välittää vain itsestään, että hän on vakava uhka terveydelle ja hyvinvoinnille, että hän on uhka yleiselle järjestykselle, että hän on väkivaltainen ja valmis tekemään mitä tahansa, että hänet ja hänen “pelon kulttuurinsa” … on eliminoitava yhteisen hyvän vuoksi. Ja välittäkää tämä viesti kaikille julkisille vaikuttajille: tiedotusvälineille, uskonnollisille johtajille, akateemikoille, kansanterveysviranomaisille ja poliiseille. Välittäkää viesti jopa Vatikaanille.

Tiedotusvälineet oli helppo saada omaksumaan tämä viesti, “koska Gates, Soros ja Zuckerberg olivat ostaneet suuren osan niistä etukäteen tai niitä rahoitettiin valtionavustuksilla, jotka voidaan jäljittää vastaaviin lähteisiin”. Myös uskonnolliset johtajat oli helppo saada kannattamaan tätä kampanjaa, “kun Maailman talousfoorumi kosiskeli heitä”. Koko kampanja olisi tietysti kaatunut, jos lääkärit olisivat yhtenäisesti vastustaneet väärinkäytöksiä. Mutta heidät painostettiin mukautuvaisiksi ja hiljaisiksi uhkaamalla virasta erottamisella tai jopa lääkärinoikeuksien menetyksellä.

Ehdottomien ihmisoikeuksien murentaminen

Länsimainen demokratia on pitkään nojannut juutalais-kristilliseen perintöön, jonka mukaan ihmisellä on ehdoton ihmisarvo ja luovuttamattomat ihmisoikeudet Jumalan kuvaksi luotuna olentona. Rokotepassijärjestelmän myötä katoaa ajatus luovuttamattomista ihmisoikeuksista: kaikista oikeuksista tulee ehdollisia — ihmiselle suodaan oikeuksia vain sikäli kuin hän noudattaa hallituksen määräyksiä. Robert Kennedy Jr. kiteyttää rokotepassijärjestelmän ongelman näin:

Rokotepassijärjestelmän tullessa voimaan jokainen oikeutesi muuttuu erioikeudeksi, joka sinulle annetaan vain, jos kuuliaisesti noudatat hallituksen mielivaltaisia määräyksiä… rokotepassi tekee sinusta orjan.

Sisäistä passijärjestelmää ovat totalitaariset hallitukset historian aikana käyttäneet omien kansalaistensa orjuuttamiseen. Hannah Arendt kuvaa, miten Stalin orjuutti Neuvotoliiton työtätekevän väestön tekemällä perusoikeudet riippuvaisiksi oikeasta poliittisesta käytöksestä ja puheesta ja näin murtamalla työtätekevien ihmisten itsenäisen aseman. ”Prosessi saatettiin päätökseen 1938 ottamalla käyttöön työkirja, sisäinen passi, joka muutti koko Venäjän työväenluokan virallisesti jättiläismäiseksi pakkotyövoimaksi.” (Arendt, Totalitarismin synty, 392.) Kaikki lähdöt kaupungista toiseen oli erikseen hyväksyttävä ja merkittävä sisäiseen passiin.

Sama järjestelmä paljon teknologisesti kehittyneemmässä muodossa on voimassa kommunistisessa Kiinassa. Kiinan sosiaalisen luokituksen järjestelmässä hallitus ja yritykset yhdessä valvovat kansalaisia ja antavat heille “pistemäärän”, joka voi rajoittaa yksilöiden tai yritysten kykyä toimia yhteiskunnassa rajoittamalla ostoja, omaisuuden hankkimista tai lainan saamista aiemman käyttäytymisen perusteella. Se, miten internetiä käytetään, vaikuttaa suoraan sosiaalisiin luottopisteisiin. Tämä on länsimaissa kehittyvän sosiaalisen luokitusjärjestelmän alkuperä.

Kun työnteko ja yhteiskuntaan osallistuminen tehdään riippuvaisiksi siitä, että ihminen noudattaa hallituksen mielivaltaisia määräyksiä, luodaan vähitellen täysin muokattavissa oleva ihmisolento, joka hyväksyy sen, että hän on vaihdettavissa ja korvattavissa. Uusi ihminen koulutetaan ajattelemaan, että hän on turha olento, joka on vailla tunnistettavia inhimillisiä piirteitä kuten järkiperäistä harkintaa ja spontaanisuutta. Totalitarismin tarkoituksena on tuhota kansalaisten toiminnan itsemääräytyminen ja heikentää sosiaalisia suhteita. Kaikista ihmisistä tehdään ”täysin atomeiksi hajotettuja osia joukkoyhteiskunnassa” (Arendt, Totalitarismin synty, 394).

Miksi kaikki halutaan painostaa ottamaan koronarokote

Miksi länsimaiset hallitukset painostavat kaikkia ottamaan koronarokotteen, joka on tehoton estämään taudin leviämistä ja omikronmuunnoksen myötä myös tehoton estämään vakavan tautimuodon kehitystä? Yksi syy voi olla se, että koronarokotteen pitkän tähtäimen haitat voidaan osoittaa ainoastaan, jos on olemassa kontrolliryhmä eli riittävän suuri määrä ihmisiä, jotka eivät ole ottaneet rokotteita. Näin siis koronarokotteiden aiheuttamiin haittoihin syylliset voivat välttää vastuunsa, jos he onnistuvat pakottamaan kaikki rokotteiden ottamiseen.

Ehkä tärkeämpi selitys on kuitenkin se, että rokotevelvoitteiden avulla luodaan rokotepassijärjestelmää, jonka avulla voidaan saavuttaa Maailman talousfoorumin keskeinen strateginen tavoite: digitaaliseen identiteettiin perustuva sosiaalisen luokituksen järjestelmä. Sen avulla ihmisen käyttäytymistä voidaan valvoa tekemällä pankkitoiminta ja varojen käyttö riippuvaiseksi siitä, että henkilö käyttäytyy ja puhuu oikein.

Normaalisti länsimaisissa demokratioissa on henkilökohtaista yksityisyyttä suojelevia säädöksiä. Terveysturvallisuuteen ja hätätilanteeseen vedoten hallitukset kuitenkin pyrkivät alistamaan ihmiset digitaalisen identiteetin ja rokotustodistukseen liitettävän QR-koodin avulla tapahtuvaan valvontaan. Näin länsimaisiin yhteiskuntiin voidaan vähitellen luoda samanlainen sosiaalisen luokituksen järjestelmä, jonka avulla Kiinan kommunistinen puolue valvoo omia kansalaisiaan.

Maailman talousfoorumin kasvatteihin kuuluvan Kanadan pääministerin Justin Trudeaun äskettäiset toimet kuitenkin paljastivat tämän suunnitelman pimeän puolen. Kanadan oli tarkoitus olla pioneeri Maailman talousfoorumin digitaaliseen identiteettiin perustuvan tunnistusjärjestelmän käyttöönotossa. Julistamalla poikkeustilan rekkakuskien rauhanomaisen mielenosoituksen tukahduttamiseksi ja jäädyttämällä heidän ja heidän tukijoidensa pankkitilit Trudeau kuitenkin näytti koko maailmalle, mitä kansalaisten perusoikeuksille tapahtuu Maailman talousfoorumin suunnittelemassa utopiassa.

Rokotepakkojen vastustaminen ja hallitusten vastatoimet

Lisääntyvä tietoisuus koronarokotteiden tehottomuudesta ja jopa haitallisuudesta on johtanut poliittiseen vastarintaan rokotepakkoja vastaan. Yhtenä esimerkkinä on kanadalaisten rekkakuskien Kanadan pääkaupungissa Ottawassa helmikuussa vuonna 2022 pitämä kolmen viikon mielenosoitus. Trudeau provosoi rekkakuskien mielenosoituksen asettamalla heille rokotepakon juuri kun muualla alettiin purkaa koronarajoituksia. Kun he sitten protestoivat, hän syytti heitä natseiksi ja käytti rauhanomaista mielenosoitusta tekosyynä hätätilalle, jonka varjolla hän keskitti valtaa itselleen.

Maailman talousfoorumin (WEF:n) johtaja Klaus Schwab sanoi jo vuonna 2017 olevansa ylpeä Justin Trudeaun kaltaisista johtajista, jotka ovat olleet osa Maailman talousfoorumin Nuorten globaalien johtajien ohjelmaa: ”puolet tai yli puolet Trudeaun hallituksen jäsenistä on ollut WEF:n Nuorten globaalien johtajien ohjelmassa”.

Poikkeustilan tarjoamilla valtuuksilla Kanadan hallitus saattoi jäädyttää kaikkien sellaisten ihmisten pankkitilit, jotka tukivat rokotepakkoja vastustavia mielenosoituksia. Poikkeustilavaltuudet uhkasivat mielenosoittajia ja heidän tukijoitaan ankarilla rangaistuksilla. Heidät voitiin pidättää epämääräiseksi ajaksi. Kun he joskus vapautuisivat, auto on ehkä takavarikoitu, pankkikortti ei toimi, ajokortti on peruutettu, lemmikki on tapettu ja lapset ovat lastensuojelulaitoksessa. Näin koronarokotepakkoja käytetään välineenä tavallisten työläisten alistamiseen ja heidän kansalaisoikeuksiensa peruuttamiseen.

Perustuslakioikeuden professori Ryan Alford katsoo Trudeaun julistaman hätätilan vaarantavan laillisen järjestyksen:

Erityisen häiritsevää on mahdollisuus, että totumme hallituksen laittomuuteen. Hallitus vetoaa oikeusvaltioperiaatteeseen, jonka yksi olennainen osa on periaate, että kaikkien on noudatettava lakia. Tämän periaatteen moraalinen perusta on se, että hallitus itse noudattaa lakia. Aivan kuten rikoslakia sovelletaan tavallisiin kansalaisiin, hallitukseen sovelletaan perustuslakia. Perustuslaki ei hallitse kansalaisia, vaan niitä, jotka säätävät tavallista kansalaista hallitsevia lakeja. Jos hallitus rikkoo perustuslakia niin räikeästi kuin se nyt tekee Kanadassa hätätilalain avulla, millä perusteella se voi vaatia kansalaisia noudattamaan lakia? Ongelmana on, että ihmiset ymmärtävät tämän ristiriidan. Tämä viesti on erittäin syövyttävä, koska se tuhoaa paitsi perustuslaillisen järjestyksen myös meitä kaikkia suojelevan oikeusjärjestyksen.

Maailman talousfoorumin kouluttamat johtajat rakentavat uutta maailmanjärjestystä rajoitustoimilla, jotka provosoivat ihmisiä turhautuneeseen tai jopa vihaiseen käyttäytymiseen. Hallitukset voivat sitten käyttää turhautuneiden kansalaisten aiheuttamia järjestyshäiriöitä perusteena demokratian murentamiselle. Maailman talousfoorumin johtaja Klaus Schwab näyttää tiedostavan ihmisissä herätetyn vihan ja turhautumisen mahdollisuudet uuden maailmanjärjestyksen luomisessa todetessaan: “Meidän täytyy valmistautua vihaisempaan maailmaan.” Ihmiset odottavat paluuta normaalitilaan, mutta sitä siirretään kehittämällä uusia kriisejä, kuten Schwab toteaa: ”Seuraava kriisi odottaa jo kulman takana, ja se on ilmastokriisi.”

Trudeau perui hätätilan 23.2.2022, kun hätätilavaltuuksien läpimeno senaatissa osoittautui epävarmaksi. Myös kansainväliset toimijat kuten Maailman talousfoorumi tai Kansainvälinen valuuttarahasto ovat saattaneet puuttua asiaan. Kanadan pankit olivat juuri alkaneet mainostaa uutta digitaalista identiteettiä pankkitoiminnan sujuvuuden ja turvallisuuden välineenä. Trudeaun toimet paljastivat Maailman talousfoorumin ajaman digitaalisen identiteetin ongelman: hallitus voi digitaalisen identiteetin vallitessa helposti jäädyttää itselleen epätoivottavien kansalaisten tilit ja sulkea heidät yhteiskunnan ulkopuolelle.

Douglas Farrow kiteyttää tämän tapahtumasarjan opetukset näin:

Meillä on nyt melko hyvä käsitys siitä, mitä valtaapitävät tavoittelevat; sillä rekkakuskit, joiden protesti on levinnyt Amerikkaan ja ympäri maailmaa, yhdessä satojen tuhansien muiden jo aiemmin protestoineiden kanssa ovat pakottaneet heidät paljastamaan korttinsa. He eivät tavoittele terveyttämme vaan alistumistamme. He haluavat pakottaa meidät valvontaohjelmaansa. Digitaalisten identiteettien avulla he pyrkivät luomaan edellytykset yksilöiden ja yhteiskunnan täydelliselle valvonnalle… He pyrkivät yhdistämään kaikki poliittiset valtuudet niin, että lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta sekä oikeudelliset tehtävät ovat yhtä, ja kaikki taloudelliset valtuudet niin, että poliittinen ja taloudellinen valta ovat yhtä. He pyrkivät vallan keskittämiseen. Sen lisäksi he pyrkivät myös ihmisen geeniperimän hallintaan; he haluavat valtuudet muuttaa paitsi sen, miten ihmiset elävät, myös sen, mitä ihmiset ovat. He haluavat olla jumalia.

Onko ihminen “hakkeroitava eläin”?

Israelilainen filosofi Yuval Noah Harari hahmottaa taustaa ajattelulle, jonka pohjalta Maailman talousfoorumi pyrkii käyttämään koronapandemiaa uuden ihmisen ja uuden yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi: “Ihmiset katsovat sadan vuoden kuluttua taaksepäin ja tunnistavat koronavirusepidemian hetkeksi, jolloin uusi valvontajärjestelmä otti vallan; erityisesti ihonalainen valvonta, joka on mielestäni ehkä 21. vuosisadan tärkein kehitysaskel” — kehitysaskel, jonka ansiosta ne, jotka keräävät ja hallitsevat tietoja, “ymmärtävät ihmisiä paremmin kuin he ymmärtävät itseään”.

Ihmistä pyritään ymmärtämään paremmin, jotta häntä voitaisiin paremmin manipuloida ja hallita. Ihonalainen valvonta tekee mahdolliseksi ihmisen perustavan muuttamisen.

Meidän ihmisten pitäisi tottua ajatukseen, että emme ole enää salaperäisiä sieluja; olemme nyt hakkeroitavia eläimiä… Ja jos todellakin onnistumme hakkeroimaan ja suunnittelemaan elämää, se ei ole vain ihmiskunnan historian suurin vallankumous — se on suurin vallankumous biologiassa sen jälkeen kun elämä alkoi neljä miljardia vuotta sitten. Neljän miljardin vuoden ajan … kaikki elämä oli luonnonvalinnan ja orgaanisen biokemian lakien alainen. Mutta tämä on nyt muuttumassa. Tiede on korvaamassa luonnonvalinnan kautta tapahtuvan evoluution älykkään suunnittelun kautta tapahtuvalla evoluutiolla. Ei jonkun pilvien yläpuolella olevan “jumalan” älykkäällä suunnittelulla, vaan meidän ihmisten älykkäällä suunnittelulla, pilvipalvelumme älykkäällä suunnittelulla: evoluution uusia liikkeellepanevia voimia ovat IBM:n ja Microsoftin pilvipalvelut.

Ihmisen identiteettiä muutetaan ja hänen luontonsa muokataan uusiksi. Harari ennustaa koko yksilöihmisen käsitteen hajoamista.

2000-luvun uudet teknologiat saattavat siis kääntää humanistisen vallankumouksen päinvastaiseksi, riistää ihmisiltä valta-aseman ja antaa sen sijaan valtuudet ei-inhimillisille algoritmeille … Kun Googlesta, Facebookista ja muista algoritmeista tulee kaikkitietäviä oraakkeleita, ne saattavat hyvinkin kehittyä toimijoiksi ja lopulta hallitsijoiksi.

Tämän seurauksena “ihmiset eivät enää ole itseohjautuvia kokonaisuuksia, joita ohjaavat heidän kertovan minänsä keksimät tarinat. Sen sijaan he ovat olennaisia osia valtavasta maailmanlaajuisesta tietoverkosta.”

Maailmassa, jossa algoritmit yhä enemmän ohjaavat ihmisten toimintaa, ihmiset ovat vain “välineitä kaikkien asioiden internetin luomiseksi, joka saattaa lopulta levitä maapallolta kattamaan koko galaksin ja jopa koko maailmankaikkeuden. Tämä kosminen tietojenkäsittelyjärjestelmä olisi kuin Jumala. Se tulee olemaan kaikkialla ja hallitsemaan kaikkea, ja ihmisten kohtalona on sulautua siihen.”

Yhteenveto

Koronapandemiaa on käytetty mahdollisuutena demokraattisten perusoikeuksien murentamiseen ja vallan ja rahan keskittämiseen. Monet katselevat passiivisesti demokratian murentumista ja tyrannian tuloa ja pitävät liian epämukavana ja vaarallisena ryhtyä vastarintaan. Tätä kehitystä voimme vastustaa vain tiedostamalla mitä tapahtuu ja ottamalla riskejä vapauden puolustamiseksi. Seuraavassa lyhyt yhteenveto siitä, miten terveystyrannia etenee.

  1. Yleisimmin käytetyt Pfizerin ja Modernan koronarokotteet eivät ole rokotteita sanan perinteisessä mielessä, vaan geeniterapeuttisia injektioita, kuten lääkeyhtiö Bayerin toimitusjohtaja Stefan Oelrich äskettäin totesi. Ne ovat osoittautuneet tehottomiksi estämään tartunnan saamista tai sen levittämistä.
  2. Koronarokotteiden aiheuttamat haitat ovat suurempia kuin minkään aikaisemman rokotteen. Saksassa suuren, lähes 11 miljoonan asiakkaan vakuutusyhtiön BKK ProVita:n johtaja Andreas Schöfbeck lähetti 21.2. 2022 kirjeen Saksan rokotehaittoja rekisteröivälle Paul Erhlich -instituutille ja väitti, että todelliset rokotehaitat ovat merkittävästi virallisia tilastoja suurempia. Vakuutusyhtiölle tulleiden korvausvaatimusten pohjalta Schöfbeck arvioi, että 2,5-3 miljoonaa saksalaista on saanut lääkärikäyntejä vaativia rokotehaittoja: tällaisia haittoja on siis saanut 4,5%—5% rokotetuista. Tämän mukaan koronarokotteiden aiheuttamat haitat ovat noin 8 kertaa suuremmat kuin mitä viralliset tilastot kertovat. (Nämä tiedot koettiin niin tulenaroiksi, että 1.3.2022 Schöfbeck erotettiin virastaan.)
  3. Tästä huolimatta hallitukset kaikkialla länsimaissa painostavat ihmisiä ottamaan koronarokotteita ja uhkaavat rajoittaa rokottamattomien perusoikeuksia. Syynä on se, että koronarokotteiden avulla luodaan rokotepassijärjestelmää ja lopulta digitaaliseen identiteettiin perustuvaa sosiaalisen luokituksen järjestelmää, jonka avulla on tarkoitus tehdä perusoikeudet riippuvaiseksi siitä, että henkilö noudattaa hallituksen mielivaltaisia määräyksiä.
  4. Perusoikeuksia loukkaava politiikka on mahdollistunut, koska suuri osa yhteiskunnallisista ja kirkollisista vaikuttajista on passiivisesti mukautunut hallituksen perustuslain vastaisiin toimiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin ja jopa puolustanut niitä. Heidät on saatu hyvesignaloimaan eli toimimaan ja puhumaan siinä tarkoituksessa, että heitä koronapandemian ympärille luodussa ilmapiirissä pidettäisiin hyvinä, moraalisesti esimerkillisinä ihmisinä. Esimerkiksi Paavi Franciscus on kutsunut koronarokotteen ottamista “rakkauden teoksi” ja “moraaliseksi velvollisuudeksi” ja ottanut rokotepassin käyttöön Vatikaanissa lukuun ottamatta jumalanpalveluksia. Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) kristityllä johtajalla Francis Collinsilla, genetiikan tutkijalla ja teistisellä evolutionistilla, oli tärkeä merkitys protestanttisten kirkkokuntien johtajien ja teologien, sekä liberaalien että konservatiivisten, saamisessa ohjelman kannattajiksi.
  5. Yhteiskunnallisten ja kirkollisten vaikuttajien hyvesignalointi on moraalisesti ongelmallista ja tekee heistä osavastuullisia rokotehaittoihin ja rokotepassijärjestelmällä toteutettuun oikeuksien riistoon. Samalla tämä osavastuullisuus estää heitä myöntämästä rokotepassijärjestelmään liittyvää syrjintää, koska he näin tehdessään joutuisivat myöntämään oman osasyyllisyytensä.
  6. Hallitusten epäonnistuneen politiikan aiheuttama turhautuminen johtaa mielenosoituksiin ja järjestyshäiriöihin, joita hallitukset käyttävät perusteena hätätilatoimille, joiden avulla perusoikeuksia loukataan entistä räikeämmin.
  7. Monia epäjohdonmukaisuuksia ja epätarkoituksenmukaisia toimenpiteitä sisältävä koronapolitiikka auttaa hallituksia tunnistamaan itsenäisesti ajattelevan ja poliittiseen aktivismiin kykenevän väestönosan, jonka tunnistaminen ja syrjiminen mahdollistaa vallan keskittämisen.
  8. Rokotepassijärjestelmän avulla tältä valveutuneelta ja aktiiviselta kansanosalta voidaan riistää heidän perusoikeutensa. Tarkoituksena on luoda digitaaliseen identiteettiin perustuva sosiaalisen luokituksen järjestelmä. Näin ihmisiä voidaan valvoa asettamalla pankkitoiminta, varojen käyttö ja yleensä yhteiskunnallinen osallistuminen riippuvaiseksi siitä, että henkilö käyttäytyy ja puhuu hallituksen toivomalla tavalla.

Tämän järjestelmän kehittymistä voimme vastustaa vain tekemällä realistisen arvion tilanteesta ja olemalla valmiit riskeeraamaan oman henkilökohtaisen mukavuutemme ja turvallisuutemme puolustaaksemme vapautta ja ihmisoikeuksia.

Lähteet

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Tapio Puolimatka • Tapio Puolimatkan blogi -sivustolla, jossa on myös muuta aihetta käsittelevää materiaalia 

Maailman talousfoorumin agenda etenee: rokotepakot terveystyrannian välineenä. • Tapio Puolimatka

Douglas Farrow: Valtaapitävien ylläpitämä laittomuustila, osa I: Demokratian murentaminen. • Tapio Puolimatka

Douglas Farrow: Valtaapitävien ylläpitämä laittomuustila, osa II: Terveystyrannian rakentaminen • Tapio Puolimatka

Christiaan W.J.M. Alting von Geusau: Totalitarismi ja epäinhimillistämisen viisi vaihetta • Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka pe 04.03. 16:17

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08. 19:21

Transideologia vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan

to 27.07. 08:58

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05. 19:39

Eduskuntavaalit 2023 ovat vaalit perheiden tulevaisuudesta

su 12.03. 05:13

Translain uudistusesitys ajaa miesten etuoikeuksia

ke 18.01. 15:42

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12. 22:26

Translain uudistus luo juridisen fiktion ehdoilla elävän yhteiskunnan

ti 25.10. 07:00

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44