Blogi: Tapio Puolimatka, ma 06.05.2019 23:36

Sukupuoli-ideologian kansainvälinen läpimurto

Sukupuoli-ideologiaksi kutsun näkemystä, jonka mukaan ihmisen sukupuoli on subjektiiviseen kokemukseen ja itsemäärittelyyn perustuva asia, ei naisen ja miehen objektiivisiin biologisiin tuntomerkkeihin perustuva kaksijakoinen tosiasia.

Vapauskäsitys sukupuoli-ideologian pohjana

Sukupuoli-ideologian taustalla vaikuttavan perusoletuksen mukaan ihmisen vapaus edellyttää sitä, että ihminen voi vapaasti luoda itsensä. Tämä vapauskäsitys on johdonmukaisimmillaan ilmaistu Karl Marxin ajattelussa. Sen mukaan ihmisen vapaus edellyttää vapautta kaikista riippuvuussuhteista, erityisesti riippuvuudesta Jumalaan ja hänen kymmenen käskyn lakiinsa.

Sukupuoli- ja seksuaalivallankumousta inspiroi usko ihmiseen kykyyn luoda itsensä uudeksi itse luomiensa arvojen ja normien pohjalta. Uuden vapaan ihmisen kehittyminen edellyttää ikuisten arvojen hylkäämistä ja kaikkien perinteisten instituutioiden ja normien purkamista. Kasvatus ei enää merkitse ohjaamista ikuisten arvojen mukaiseen elämään vaan kahlitsevien normien ja rakenteiden purkamista.

Länsimainen yhteiskunta omaksui tämän vapauskäsityksen, vaikka se hylkäsi Marxin messiaanisen utopian tulevasta kommunistisesta paratiisista nähtyään bolševikkivallankumouksen aikaansaaman verisen kaaoksen ja totalitaarisen terrorin.

Avioliitto- ja perhenormien hylkääminen

Marxismi siis onnistui tavoitteessaan murentaa länsimaisen yhteiskunnan kristinuskolta saama vakaumus, jonka mukaan ihmisen vapaus toteutuu ikuisten arvojen mukaisessa elämässä: avioliittonormi suojelee ihmiselämää, ei kavenna sen mahdollisuuksia. Tällainen arvo- ja normitietoisuus korvattiin kaikki ehdottomat arvot kyseenalaistavalla relativismilla. Tälle relativismille on annettu niin ehdoton asema, että on alettu puhua ”relativismin diktatuurista”.

Näin marxilaisuus paradoksaalisesti tuotti maallistuneen, ehdottomat arvot hylkäävän uusporvarillisen länsimaisen yhteiskunnan, joka purkaa perinteisen avioliittoinstituution ja sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessaan pyrkii viemään lapsilta ja nuorilta uskon sukupuolien toisiaan täydentävyyden varaan rakentuvaan avioliittomoraaliin. (De Noce 2014: 62−63)

Seksuaalinen nautinto elämän tarkoituksena

Wilhelm Reich (1967; 1982) kiteytti aikamme seksuaalivallankumouksen perusoletukset yhdistämällä piirteitä marxilaisuudesta ja freudilaisesta psykoanalyysista. Reichin mukaan ihmiselämän tarkoituksena on seksuaalisen onnen saavuttaminen ja sitä varten on purettava kaikki normit ja arvot, jotka estävät ihmisiä vapaasti toteuttamasta seksuaalisia halujaan. Ihmisen seksuaalisuutta tukahduttavat arvot ja normit saavat institutionaalisen ilmauksensa sukupuolien toisiaan täydentävyyden varaan rakentuvassa puolisouskollisessa ja elinikäisessä naisen ja miehen avioliitossa.

Avioliittoinstituution purkamisen ajatellaan siksi olevan edellytys ihmisen seksuaaliselle vapautumiselle. Kun ihminen saa vapaasti toteuttaa halujaan, hän vapautuu neurooseistaan ja väkivaltaisista ja aggressiivisista taipumuksistaan. Näin seksuaalinen vapautuminen poistaa ihmisten väliset ristiriidat ja luo onnen ja veljeyden aikakauden maan päälle. Reichin mukaan ei ole mahdollista suvaita kristinuskon pyrkimyksiä estää seksuaalisen onnen edellytysten levittämistä yleiseen tietoisuuteen (1967: 265).

Strategian muutos

1900-luvun seksuaali- ja sukupuolivallankumous rakentui monilta osin marxilaisten perusoletusten varaan, mutta sen käyttämä strategia poikkesi olennaisesti väkivaltaisen vallankumouksen menetelmästä.

Sukupuoli-ideologiaa edistävän liikkeen valtapyrkimyksiä on vaikea tunnistaa ja vastustaa, koska se toimii instituutioiden sisällä, vetoaa suvaitsevuuteen ja ihmisoikeuksiin. Se käyttää pehmeitä, organisaatioiden sisällä eteneviä, epämuodollisia strategioita. Näillä menetelmillä se on onnistunut muuttamaan suurten maailmanorganisaatioiden johtavia periaatteita ja tavoitteita oman ideologiansa suuntaisiksi.

Relativismin diktatuuri

Vaikka aktivistien käyttämät menetelmät ovat pehmeitä ja näennäisen ”ystävällisiä”, he ovat vähitellen toteuttamassa maailmanlaajaa ”relativismin diktatuuria”, joka kieltää oikeuden julkisesti puolustaa perinteistä avioliittokäsitystä ja sen perustana olevaa kaksiarvoista sukupuolijakoa naisiin ja miehiin. Perinteisen avioliittokäsityksen puolustajat leimataan homofobisiksi ja perinteisen sukupuolijaon kannattajat transfobisiksi. (Peeters 2010.)

Maailmanlaajuisen yhteiskunnallisen prosessin seurauksena aikamme maailmanorganisaatiot ovat asettaneet päämääräkseen sukupuolieron ja sen varaan rakentuvan avioliiton heikentämisen, vanhempien kasvatusoikeuksien kaventamisen ja lasten seksuaalisen ja sukupuolisen ”vapauttamisen”. Tämän maailmanlaajan prosessin seurauksena on länsimaissa toteutumassa yksi marxilaisuuden keskeinen tavoite: lasten siirtäminen ydinperheen ohjauksesta yhteiskunnan ohjattaviksi ja muokattaviksi yhteiskunnallisia tavoitteita varten. Tämä prosessi heikentää demokratiaa, keskittää yhteiskunnallista valtaa ja lisää lasten pahoinvointia.

Vaikuttaminen YK:n konferenssien kautta

Joukko aktivisteja saavutti vuosien kuluessa asiantuntijan arvovallan toimiessaan kansainvälisten byrokratioiden kuten YK:n sisällä. Vedoten saavuttamaansa asiantuntemukseen he saivat ohjelmansa läpi maailmanjärjestöissä kohtaamatta merkittävää vastarintaa.

Yhdistyneet kansakunnat saatiin ohjelman taakse järjestämällä joukko konferensseja, joissa rakennettiin uusi yhtenäinen näkemys maailman uudesta järjestyksestä ja uudesta maailmanlaajuisesta normien ja arvojen järjestelmästä, jota toteuttamaan kansainvälinen yhteisö sitoutuisi uutena aikakautena: kasvatus ja koulutus (Jomtien 1990); lapset (New York 1990), ympäristö (Rio 1992); ihmisoikeudet (Wien 1993; väestö (Kairo 1994); yhteisöllinen kehitys (Kööpenhamina 1995); naiset (Peking 1995); asuminen (Istanbul 1996); ja ravintoturvallisuus (Rooma 1996). Nämä konferenssit ymmärrettiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja niiden pohjalta tavoiteltiin maailmanlaajaa yhtenäistä näkemystä ja arvomaailmaa. (Peeters 2010: 4)

Hämäävä kielenkäyttö

Sukupuoli-ideologian periaatteet saatettiin osaksi kansainvälisesti hyväksyttyä sopimusta neljännessä naisten asemaa käsittelevässä maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995. Sukupuoli-ideologian läpimurto onnistui hämäävän kielenkäytön ja poliittisen manipulaation avulla. Yhtenä vaikuttavana tekijänä oli se, että sukupuolen käsitettä ei määritelty ja useat kolmannen maailman edustajista olettivat, että sukupuolella tarkoitettiin yksinkertaisesti naista ja miestä. Pian konferenssin jälkeen alettiin vaatia kaikkia jäsenvaltioita pitäytymään itsemäärittelyyn perustuvaan sukupuolikäsitykseen, jonka mukaan sukupuolella tarkoitetaan lukuisia erilaisia sosiaalisia sukupuolia.

Sukupuoli-ideologiaa on tehokkaasti edistetty monimerkityksisen, epäselvän ja harhaanjohtavan kielenkäytön avulla. Lukuisat myönteisen merkityksen omaavat sanat kuten vapaus, tasa-arvo, voimaannuttaminen, avioliitto, perhe ja sukupuoli saavat huomaamatta uuden merkityksen.

Sukupuoli-ideologiassa keskeisessä asemassa on sukupuolien tasa-arvo. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään naisten ja miesten tasa-arvoa tai naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia lain edessä. Tasa-arvolla tarkoitetaan kaikkien niiden sosiaalisten sukupuolien tasa-arvoa, joita löytyy Facebookista useita kymmeniä. Tämän pohjalta katsotaan, että kaikessa yhteiskunnallisessa tiedotuksessa tulisi esittää kaikki sosiaalisten sukupuolien ilmentämät erilaiset elämäntavat samanarvoisina ja uudelleen määritellä avioliiton ja perheen käsite niin, että kaikki erilaiset sukupuoliset ja seksuaaliset elämäntavat ilmenevät yhtä hyvinä vaihtoehtoina. Tällaisen sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen pohjalta lasten ja nuorten on vaikea ymmärtää naisen ja miehen puolisouskollisen ja elinikäisen avioliiton erityismerkitystä isä–äiti–lapsi-kolmoissidoksen varaan rakentuvan perheen perustana.

Aikamme sukupuoli-ideologian mukaan naisen ja miehen luonnollisella sukupuolierolla ei ole enää merkitystä. Sikäli kuin naisen ja miehen biologisia eroja ei voida kokonaan poistaa, niitä tulee pitää merkityksettöminä.

Asiaa on tarkemmin käsitelty äskettäin ilmestyneessä kirjassa Sukupuoli muutoksessa (Päivä 2019).

https://apowiki.fi/wiki/Sukupuoli_muutoksessa_(kirja)

www.tapiopuolimatka.net

www.tapio.blog


 

Tapio Puolimatka ma 06.05. 23:36

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Asetun ehdolle Suomen Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajaksi

ma 12.08. 22:21

Transaktivistit turvautuivat valheellisiin syytöksiin sukupuolitutkijaa vastaan

to 25.07. 21:48

Nuorison parissa leviävä vaarallinen muoti-ilmiö

ti 09.07. 22:18

Seksuaalivallankumous vasemmistoaktivistien ja pääomapiirien yhteisprojektina

la 29.06. 22:47

Sukupuoli-ideologia estää kriittisen seksuaalikasvatuksen

ti 18.06. 00:49

Nuoret transideologisen mielipiteenmuokkauksen kohteena

ti 28.05. 22:10

Setan kunniarotta-antipalkinto ja itävaltalainen rottaruno

ti 21.05. 23:38

Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

to 16.05. 22:24

Sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen kriisi

to 09.05. 22:13

Sukupuoli-ideologian kansainvälinen läpimurto

ma 06.05. 23:36

blogit

Vieraskynä

Tanskan sosiaalidemokraattinen hallitus lipsuu lupauksistaan

to 25.07.2019 21:43

Juha Ahvio

Sananvapaus on entistäkin uhatumpi Suomessa

pe 16.08.2019 00:09

Professorin Ajatuksia

Hussein Al-Taeen elämän atomit on tutkittava

ma 19.08.2019 23:56

Marko Hamilo

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

pe 05.07.2019 00:00

Jukka Hankamäki

Kant: monikulttuurisuuskriittinen filosofi ajallemme

ma 29.07.2019 23:29

Petteri Hiienkoski

Kunnioitetaanko koululaitoksessa enää ihmisoikeuksia?

ti 13.08.2019 00:15

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Rauhan projekti ei etsi vihollisia omistaan

ti 30.07.2019 17:12

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Monikulttuurisuus lisää rikollisuutta

su 18.08.2019 04:14

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Hyvä-ideologia hyvä-diktatuurin kummina

ma 19.08.2019 23:59

Mika Niikko

Väärinajattelijoiden oikeudet

ma 08.07.2019 21:55

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Hussein Al Taee, Taqiya ja muslimipoliitikkojen perimmäiset lojaliteetit

su 18.08.2019 09:12

Heikki Porkka

Nerouden riivaamiin uusia jäseniä?

ma 19.08.2019 12:18

Tapio Puolimatka

Asetun ehdolle Suomen Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajaksi

ma 12.08.2019 22:21

Olli Pusa

Uusi Eurooppa tuhoon tuomittu?

su 18.08.2019 11:57

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Ev.-lut kirkosta vasemmiston kivakerho

ti 18.06.2019 13:42

Reijo Tossavainen

Orpon moraaliposeeraus osui omaan nilkkaan

ke 21.08.2019 17:15

Jessica Vahtera

Tapaus vihreä poliisi

to 15.08.2019 14:00

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Suuresta Baabelista

ma 19.08.2019 23:57

Matti Viren

Väärään suuntaan

la 17.08.2019 22:11